Cenová mapa, její obsah a využití

12.02.2013 10:05

 

Cenové mapy jsou unikátním nástrojem jak získat rychlou, avšak velice obecnou představu o cenách na realitním trhu v určitém místě. Běžně se můžeme setkat s různými druhy cenových map jako je např:

  • Cenová mapa pozemků,
  • Cenová mapa nájemného,
  • Cenová mapa bytů,
  • Cenová mapa nemovitostí

A jaké informace vlastně cenová mapa nabízí?

Pro přesnou definici se podívejme do zákona. Důležitou legislativní úpravu cenových map nalezneme v odst. (2) §10 zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. který však definuje pouze cenovou mapu stavebních pozemků, a to takto:

„Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách.“

 

Cenová mapa je tedy grafické vyjádření reálných - obchodovaných cen nemovitostí, na určitém území. Jako podklady pro vytvoření cenové mapy slouží údaje o realizovaných převodech vlastnictví k nemovitosti v určité oblasti, které se následně přenesou do mapy této oblasti.

 

Pro objektivitu cenové mapy je ale třeba, aby byly údaje souhrnem za delší časové období (deset i více let) a aby byl trh v tomto období stabilní. Delší časové období je potřeba proto, abychom získali v dané lokalitě co nejvíce dat pro tvorbu cenové mapy - jak často se ve vašem okolí prodá dům nebo byt, že? Stabilita zase proto, aby získaná data byly co nejrelevantnější, tedy proto abychom se vyhnuli situaci, kdy se spolu srovnávají hrušky a jablka.

 

Následující graf - index cen bytů, ilustruje pohyb cen bytů a bytových jednotek v období mezi rokem 2005 a 2012, do kterých významným způsobem zasáhla krize. Toto období tedy jak vidno stabilní příliš nebylo, ba naopak šlo o jedno z nejvolatilnějších období poválečné historie. Podobně by vypadal i graf ilustrující vývoj cen rodinných domů v tomto období - index cen RD. Ačkoliv již existuje cenová mapa bytů nebo domů, pro přesnou představu o současné ceně je ale lepší použít služby jako je odhad online - který vychází pouze ze současných tržních cen nemovitostí. 

 

Graf zdroj: ČSÚ

 

Jiná je ale situace u pozemků, které jsou na výkyvy trhu daleko méně náchylnější. Obecně lze o cenách pozemků říci, že jsou jednou z nejstabilnějších komodit na nemovitostním trhu vůbec. Pokud bychom ceny pozemků v krizovém období podrobili hlubšímu zkoumání, došli bychom k závěru, že krize se cen pozemků téměř nedotkla. Ba naopak v současnosti, kdy ceny bytů a domů pokračují v dalším poklesu, je trend např. cen stavebních pozemků na některých místech ČR již růstový. 

 

Nejlépe je možno sledovat ceny pozemků na území velkých měst, kde je dostatečně velký trh. Města jako je PRAHA, nebo BRNO mají cenové mapy zpracované vynikajícím způsobem. Výhodou pro kvalitu zpracování je právě četnost dat. Co se týče cen stavebních pozemů obě města nabízí množství informací. Pro představu o rozsahu těchto map stojí za zmínku, že např. cenová mapa stavebních pozemků Brno bývá zpracovávána v 2.letém cyklu již od roku 1993. Tato cenová mapa je rozdělena na dvě části - grafickou a textovou. Pro více info prosím navštivte prosím  následujícími odkazy:

Další zajímavé informace Vám poskytne cenová mapa nájemného. Této problematice jsme se ale rozhodli věnovat v samostatné kapitole.