Dědické řízení

Vypořádání nemovitých a movitých věcí, začíná úmrtím zústavitele. Nejprve je všaK třeba úmrtí ohlásit na příslušnou matriku, jenž je určena dle místa matriční události.

Matrika vyrozumí příslušný okresní soud (dle místa bydliště zústavitele) a ten následně zahájí dědické řízení na základě úmrtního listu. Řízení je možné zahájit i z podnětu jiného státního orgánu jako např. Policie ČR, nebo na podnět FO popř. orgán obce. 

Okresní soud také rozhodne o přidělení soudního komisaře (notáře), který je následně pověřen vyřízením daného dědického řízení. Notáře si tedy nelze vybrat, je soudem přidělen, a to tak, aby nebyla porušena podmínka nestrannosti a zároveň byla dodržena objektivita v soudním rozhodování.

Notář nahlédne do centrální evidence závětí a zjistí zda byla uložena závěť zústavitele. Následně notář osloví dědice a započne předběžné šetření. V rámci tohoto šetření notář zajišťuje oblast možných dědiců a také výpis majetku nebo závazků, které by s dědictvím mohli souviset. Následně připraví podklady pro ocenění (soupis majetku), který je dále předán odhadci nemovitostí za účelem určení ceny obvyklé - tj. ceny tržní tohoto majetku.