Daň dědická

 

Kdo platí daň dědickou?

Poplatníkem daně dědické je dědic, tedy kdo dědictví nabyl, ať už ze zákona nebo ze závěti. Dnem nabytí dědictví je považován den úmrtí zústavitele dědictví. 

 

Co je základem pro výpočet dědické daně?

Základem daně dědické je cena majetku nabytého dědicem snížená o následující položky:

  • prokazatelné dluhy zůstavitele dědictví
  • přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele
  • odměnu a výdaje na notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví
  • cenu majetku osvobozeného dle zákona č. 357/1992 Sb. od daně dědické

 

Sazba daně?

Pro účely výpočtu daně dědické jsou osoby zařazeny do 3 skupin, které vyjadřují vztah dědice a zůstavitele. Tyto skupiny jsou dale rozhodující pro určení sazby daně dědické a darovací. Důležitým faktem ale  je, že osoby spadající do I. a II. skupiny jsou od daně osvobozeny.

  • Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Přibuzní v řadě přímé jsou děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče.
  • Do II. skupiny patři příbuzní v řadě pobočné, což jsou sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety.
  • Do III. skupiny patří ostatní fyzické a právnické osoby.

Sazby daně pro III. skupinu se dále zvyšují podle velikosti dědictví. Přesnou výši sazby naleznete v zákoně č. 357/1992 Sb.

 

Do kdy je třeba podat daňové přiznání?

Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně (FÚ) přiznání k dani dědické do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti. 

 

Daň dědická FORMULÁŘ

 

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptejte se nás! Rádi Vám poradíme