Daň z převodu nemovitosti 2013

 

Kdo platí daň z převodu nemovitosti?

Zaplatit daň z převodu nemovitosti je povinen PRODÁVAJÍCÍ. Kupující je však v tomto případě ručitelem, proto je v jeho zájmu uzpůsobit k tomuto účelu smlouvu, či jiným způsobem zabezpečit, aby tak prodávající učinil.

V některých případech je povinnen zaplatit daň z převodu nemovitosti KUPUJÍCÍ. Jde především o případy nabytí nemovitosti podle zvláštního právního předpisu, tedy formou výkonu rozhodnutí, exekuce, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku, ve veřejné dražbě, atd.

 

Co je základem pro výpočet daně?

V hlavní roli ve výpočtu základu daně vystupují dvě hodnoty. CENA SJEDNANÁ (prodejní) a CENA ZJIŠTĚNÁ podle zvláštního předpisu (znalecký posudek), přičemž jako základ pro výpočet daně se použije ta cena, která je vyšší. Základ daně se zaokrouhluje a to na celé stokoruny nahoru. Základ daně, tedy vyšší cena se poté vynásobí sazbou daně, která činí nově od 1.1.2013 4%

 

Do kdy je třeba podat daňové přiznání?

Daňové přiznání z převodu nemovitosti je třeba podat místně příslušnému správci daně (FÚ) nejpozději do konce třetího měsíce ode dne kdy:

  • byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí,
  • nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která v katastru nemovitostí neni evidována,
  • bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti nebo ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, nebo 
  • nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potrvzují nebo osvědšují vlastnické vztahy k nemovitosti.

 

Daň z převodu nemovitosti FORMULÁŘ

 

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptejte se nás! Rádi Vám poradíme.